Home Cenovnik
Maticne Knjige SFRJ - Cenovnik
PDF Štampa

CENOVNIK ZA OSTALE DRŽAVE BIVŠE SFRJ

Izvodi iz matične knjige: rođenih, venčanih, umrlih; kao i uverenja o državljanstvu iz republike Slovenije iznose 50€***.


Izvod iz matične knjige: rođenih, venčanih, umrlih, kao i uverenja o državljanstvu iz republike Hrvatske za gradjane koji žive u Srbiji 35€ *** a za gradjane koji žive i van Srbije (Evropa, Amerika, Australija, Azija) iznose 50€ ***


Izvod iz matične knjige: rođenih, venčanih,  umrlih, kao i uverenja o državljanstvu iz BiH iznose 35 - 50€*** u zavisnosti od mesta iz kojeg se potražuje dokument.


Izvod iz matične knjige: rođenih, venčanih, umlih, kao i uverenje o državljanstvu iz republike Crne Gore iznosi 60€***.


Izvod iz matične knjige: rođenih,  venčanih, umrlih kao i uverenja o državljanstvu iz Republike Srbije za građane koji žive van Srbije (Evropa, Amerika, Australija, Azija) iznosi 50 - 60€ ***

Ne radimo izvode za gradjane koji su rođeni u Srbiji i žive na teritoriji republike Srbije!

Važna napomena: Izvode za gradjane koji žive na teritoriji Republike Srbije a potrebni su im izvodi iz Srbije ne radimo! Ako živite na teritoriji Republike srbije (Beograd, Novi Sad...) putem ovog servisa ne možete naručiti izvod iz Srbije, on je namenjen isključivo za ljude koji žive u inostranstvu.NAPOMENA: Za pojedina mesta je potrebno ovlašćenje. Naš savet je da nas kontaktirate pre nego li popunite zahtev za dostavu dokumenata.


Izvodi iz matične knjige: rođenih, venčanih, umrlih; kao i uverenja iz Republike Makedonije iznose 100 - 150***, cena dokumenta zavisi od mesta iz kojeg se potražuje dokument.

NAPOMENA: Za sva dokumenta iz republike Makedonije je potrebno ovlašćenje.


Izvod iz matične knjige: rođenih,  venčanih, umrlih sa područja Kosova i Metohije za građane koji žive van Srbije (Evropa, Amerika, Australija, Azija) iznosi 50 - 60€ ***

Uverenja o državljanstvu sa područja Kosova i Metohije za građane koji žive van republike Srbije iznose 50 - 60€ ***

 


Izvodi iz MKR-MKV-MKU i državljanstva koja se potražuju iz ministarstva koštaju od 50 - 70 i tu vrstu dokumenata je obavezno , ovlaštenje overeno sa apostilom.

 CENOVNIK USLUGA NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE


1. Promena prezimena ili imena iz razloga sklapanja braka, razvoda braka i sl. iznosi 240€ ***


2. Potvrda o slobodnom bračnom stanju iznosi 50€ ***


3. Upis dece rođene u inostranstvu u matične knjige Srbije iznosi 180€.


4. Internacijonalni izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih iznose 50€***.


5. Apostil na sva dokumenta gde je to zakonom predviđeno iznose 50€.


6. Potvrda da se protiv li lica nevodi krivični postupak iznosi (potrebnoje dostaviti i ovlašćenje) 80€***.


7. Potvrda da lice nije upisano u matičnu knjigu po mestu rođenja iznosi 50€***.


Ne radimo izvode za gradjane koji su rođeni u Srbiji i žive na teritoriji republike Srbije!

Ako živite na teritoriji Republike srbije (Beograd, Novi Sad...) putem ovog servisa ne možete naručiti potvrdu iz Srbije, on je namenjen isključivo za ljude koji žive u inostranstvu.

*** U cenu treba dodati i troškove poštarine koji su različiti za svaku destinaciju.


NAPOMENA: Za lica koja traže gore navedene dokumente potrebno je dostaviti:

1) Ovlašćenje overeno u konzulatu ili kod notara sa apostilom.
2) Fotokopiju nekog od dokumenata iz matične knjige rođenih ili uverenje o državljanstvu.
3) Fotokopiju pasoša ili lične karte.

 USLOVI ZA DOBIJANJE DOKUMENATA

Da bi ste ispunili uslov za dobijanje dokumenata potrebno je da popunite formulare za vrstu dokumenta koji vam je potreban, ostavite adresu na koju želite da vam se dokumenti isporuče, kao i kontakt telefon.